ചെന്നാവൂർ പൂരം 2017
December 31, 2016

ലക്ഷാര്‍ച്ചന-2017

ലക്ഷാര്‍ച്ചനയും  അഷ്ടാഭിഷേകവും
2017 ജൂലൈ 23 ഞായര്‍
ചെന്നാവൂർ ദേവീ ക്ഷേത്രത്തിൽതിരു:സന്നിധിയിലേക്ക് സ്വാഗതം